HET TESTAMENT VAN PLEUNE (PLOEN) CORNELISZ NIESSEN 1616

De moeder, Janneke, van Pleune Niesen is 3 keer getrouwd geweest. Uit deze huwelijken zijn 7 kinderen geboren.

1e huwelijk met Cornelis Adriaensz Niesen: Cornelis Cornelisz. Niesen (1588-1647), Marijken Cornelisdr. (1591) en Pleune Cornelisz (- 1616).

2e huwelijk met Huge Joorisz: Nelgen Huijgen.

3e huwelijk met Jan Jacobsz Snijder: Suantgen, Jaeptgen en Grijetgen.

Pleune was dus de zoon van Cornelis Adriaensz Niesen en Janneke Ploenendr.

Pleune overleed na 5 februari 1616. Ten huize van zijn stiefvader Jan Jacobsz. Snijder op Slikkerveer maakt Ploen Cornelisz. jongen Nijessen, zoon van Cornelis Adrijaensz. Nijssen zaliger, geprocreëerd (verwekt) bij Jangen Plonnendochter (Janneken Ploenensdr), op 5 februari 1616 zijn testament voor de secretaris van Ridderkerk. Aan zijn halfzuster Grijetgen Jansdr. vermaakt hij 50 rijnsgulden, en aan zijn halfzusters Nelgen Huijgen, Suantgen Jans, Jaeptgen Jans en Grijetgen Jans tezamen 100 rijnsgulden. Zijn dagelijkse kleren en nog een bedrag van 10 rijnsgulden vermaakt hij aan de Armen van Ridderkerk, waarvoor hij in de kerk begraven dient te worden. Zijn overige goederen zouden komen aan zijn halfbroers en halfzusters ‘van sijnnen vaeder salger’, dus van Ploens vaderszijde, mits zij daarvoor ‘een oerlijcke (= fatsoenlijke) vuytvaert van sullen houden dat ick testamentuer eerlijck ter aert mach geholpen werden‘. Indien een van zijn (tenminste vier) halfbroers of halfzusters tegen het testament bezwaar mocht maken, zou die van zijn erfenis worden uitgesloten en zou diens portie komen aan de voornoemde Armen van Ridderkerk. Opmerkelijk is het ontbreken in dit testament van de naam van Ploens volle broer Cornelis, maar vermoedelijk berust dit op een onjuistheid van de secretaris.